Chutney's

  • Bosbessenchutney 250g = €4,95
  • Mangochutney 250g = €4,95
  • Ananaschutney 250g = €4,95
  • Jalapeños in het zuur = €3,95